Brak produktów
Działamy na terenie całego kraju
Masz pytanie?   E-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.pl     tel.: 505 086 648   od poniedziałku do piątku 8.00 - 18.00
Brak produktów
Nasza oferta:
przelewy 24 ceneo Raf-eko Zawada Rafal - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

jesteś tutaj:

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, iż:


1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Raf-eko Zawada Rafał z siedzibą przy ul. Zakątek 9, 43-400 w Cieszynie, tel.: 505086648, adres e-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.pl.


2. Celem zbierania danych jest możliwość przygotowania ofert, sprzedaży, wystawiania faktur, dokumentów przewozowych, oraz innych dokumentów związanych z realizacją usługi.


3. Pani/Pana dane podlegające przetwarzaniu to: imię, nazwisko, dane adresowe i rejestrowe, numer telefonu, adres e-mail, numery rachunków bankowych.


4. Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od innych administratorów. Mogą również pochodzić z powszechnie dostępnych źródeł publicznych jak: KRS, CEIDG.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie i przechowywanie, jednak na okres nie krótszy niż okres obowiązkowy, wynikający z odrębnych przepisów prawnych np. podatkowych, rachunkowych, roszczeniowych.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprzedaży, dostarczenia zakupionego towaru. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi.


8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Kontakt w sprawie przetwarzania i przechowywania danych osobowych możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu 505086648, mailowo na adres: biuro@raf-eko.cieszyn.pl, listownie, pisząc na adres firmy lub bezpośrednio w siedzibie firmy.