Brak produktów
Działamy na terenie całego kraju
Masz pytanie?   E-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.pl     tel.: 505 086 648   od poniedziałku do piątku 8.00 - 18.00
Brak produktów
Nasza oferta:
przelewy 24 ceneo Raf-eko Zawada Rafal - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

jesteś tutaj: Regulamin ob. do 25.12.2014

Obowiązujący od 25 grudnia 2014r. 

Regulamin obowiązujący do 25 grudnia 2014r. dostępny jest pod adresem: http://raf-eko.pl/pages/regulamin-ob--do-25-12-2014

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ  z siedzibą w Cieszynie przy ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy raf-eko.pl, działający pod adresem http://www.raf-eko.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i prowadzony jest przez firmę RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ  z siedzibą w Cieszynie przy ul.Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn, NIP 548-129-30-98, REGON 241022489 zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Miasta Cieszyn pod numerem 10530/08.
 2. Adres korespondencyjny to: RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ, Flilasiewicza 7 9, 43-400 Cieszyn. Tel.: +48 505 086 648 , e-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.pl.
 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu raf-eko.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.raf-eko.pl/.
 5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. Dostęp do niniejszego regulaminu klienci Sklepu mogą uzyskać w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu. Regulamin można pobrać i sporządzić jego wydruk.
 8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 9. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 10. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

 

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o pojęciach:

Adres pocztowy/reklamacyjny- RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ  ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn.

Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument– należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.

Sprzedający– należy przez to rozumieć stronę dokonującą sprzedaży produktów należących do oferty sklepu, a więc właściciela sklepu internetowego, którym jest:

RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ 
ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn,

NIP 548-129-30-98, REGON 241022489

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=426326cd-eaf7-4ca7-adb2-2860ddb890ce
Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy o/Cieszyn 52811300072001004465180001.

 

 

Zarejestrowany użytkownik  – należy przez to rozumieć osobę mającą dostęp do internetu, która pozostawiła swoje dane w systemie rejestrującym (w tym przypadku systemie rejestrującym sklepu).
 

Sklep internetowy – oznacza to serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.raf-eko.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący ma możliwość złożyć Zamówienie.
 

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą   elektroniczną w ramach sklepu internetowego raf-eko.pl, który jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

 

Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

Umowa sprzedaży– oznacza to zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W tym przypadku taka umowa zawierana jest pomiędzy firmą RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ a Kupującym.

 

Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

§3 Składanie zamówienia

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego raf-eko.pl należy wejść na stronę internetową http://raf-eko.pl/ i dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wyboru zamawianych towarów Kupujący dokonuje poprzez dodanie ich do koszyka
 4. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie sklepu raf-eko.pl, podanie danych osobowych i teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia oraz przesłania potwierdzenia zawarcia umowy.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 6. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub bez rejestracji w sklepie.
 7. Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu na konto zyskują możliwość wglądu w historię swoich zamówień, mogą na bieżąco śledzić zmiany statusu złożonego zamówienia czy modyfikować adres dostawy.
 8. W trakcie składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 9. Wybrane produkty w sklepie raf-eko.pl dostępne mogą być wyłącznie na zamówienie. Informacja o ograniczonej dostępności wyświetlana jest w opisie towaru jako „dostępność produktu”.
 10. W przypadku towaru dostępnego na zamówienie, Kupujący proszony jest o przesłanie zapytania poprzez kliknięcie „Wyślij zapytanie” pod opisem produktu i wypełnienie formularza zapytania.
 11. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://www.raf-eko.pl/ można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych).
 12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 13. Po złożeniu zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające informacje dotyczące podmiotu zamówienia, ceny produktów oraz koszt dostawy, wybranej metody płatności i wybranego sposobu dostawy.
 14. Aby złożyć zamówienie konieczna jest akceptacja Regulaminu, której dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiednego przycisku (checkboxu) oraz podanie podstawowych danych osobowych, adresowych i kontaktowych.
 15. Do złożenia zamówienia służy przycisk oznaczony słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klikając ten przycisk, Kupujący wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.  
 16. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ  zgodnie z treścią Regulaminu.
 17. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 18. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą mailową informację o jego otrzymaniu przez sklep. Wiadomość ta zatytułowana jest: "Zamówienie przyjęte przez Sklep. Potwierdzenie zawarcia umowy".
 19. Razem z przesyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomością po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od sklepu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 21. Firma RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy wybrać ten dokument sprzedaży podczas składania zamówienia oraz poprawnie wypełnić dane firmy.
 22. Jeżeli dokument zakupu nie został dołączony do otrzymanej przesyłki, to zostanie on dosłany automatycznie pocztą tradycyjną.
 23. W razie wystąpienia potrzeby anulowania bądź modyfikacji zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.

 

§4 Ceny produktów i promocje

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym raf-eko.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i uwzględniają podatek VAT (kwoty brutto).
 2. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony został osobno w cenniku dostaw.
 4. Koszt dostawy wg cennika dostępnego w niniejszym regulaminie a także na osobnej stronie sklepu internetowego: http://www.raf-eko.pl/pages/dostawa-i-platnosci doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.

 

§5 Formy dostawy i płatności

 1. Zamówione towary wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich Schenker, Rhenus, DPD, DHL bądź Poczty Polskiej.
 2. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany w formularzu zamówień (adres może być inny niż miejsce zamieszkania osoby składającej zamówienie).
 3. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki i czas dostawy.
 4. Przewidywany całkowity czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych (w okresie 1 styczeń - 31 sierpień) lub 1 do 5 dni roboczych (w okresie 1 wrzesień – 31 grudzień) od daty złożenia zamówienia (w przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem i odbieranych osobiście) lub od daty zarejestrowania wpłaty (w przypadku gdy wybraną formą płatności była przedpłata), o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ a Kupującym.
 5. W przypadku, gdy zamówienie złożone zostało w dniu wolnym od pracy, jego realizacja rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 6. Przesyłki w sklepie internetowym raf-eko.pl realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W przypadku zamówienia produktów wraz z dostawą, jeżeli nie nastąpiły inne ustalenia między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za dostarczenie towaru.
 8. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówionych towarów i opakowanych w materiał chroniący przesyłkę.
 9. Dokładna cena przesyłki podawana jest automatycznie po dodaniu towarów do koszyka.
 10. Koszt dostarczenia zamówionego towaru szacowany jest na podstawie cennika dostępnego na stronie: http://raf-eko.pl/pages/dostawa-i-platnosci.
 11. Dostępne formy płatności za towar zamówiony w sklepie raf-eko.pl to:
  -  przelew bankowy - dane potrzebne do przelewu to: Raf-Eko Zawada Rafał ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn, bank Bank Spółdzielczy o/Cieszyn 52811300072001004465180001. W tytule przelewu prosimy podać: numer zamówienia oraz imię i nazwisko.  
  -  płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera lub listonosza
  -  gotówka przy odbiorze osobistym w biurze
  -  płatność elektroniczna (Przelew24).
 12. Towar można odebrać osobiście bez ponoszenia kosztów wysyłki po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu w firmie Raf-Eko w Cieszynie przy ul. Stawowej 71.
 13. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, bezpośrednio po wpłynięciu formularza zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego.
 14. Realizacja  zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelew24 następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na koncie Sprzedającego.
 15. Na dokonanie przedpłaty Kupujący ma czternaście dni od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 16. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 17. Elementy o długości powyżej 2m mogą być dostarczone w dwóch różnych terminach dostawy. Uzależnione jest to od firmy kurierskiej obsługującej daną miejscowość dostawy.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Każdemu Kupującemu będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, korzystającemu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://raf-eko.pl/ przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 13. i 16. niniejszego paragrafu regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
 4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument złoży u Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można znaleźć pod tym linkiem.
 7. Dokument w wersji PDF można pobrać i sporządzić jego wydruk, a następnie odesłać na adres fizyczny Sprzedającego: RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ, ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn  lub mailowy: biuro@raf-eko.cieszyn.pl.
 8. Wydrukowane oświadczenie można też załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące Prawa odstąpienia od umowy znaleźć można na stronie sklepu: http://raf-eko.pl/pages/zwroty-i-reklamacje.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru).
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 13. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Zwrot towaru przez Kupującego, będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 15. Zwracany towar należy odesłać na adres: RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ, ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn.
 16. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
 17. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.
 18. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§7 Rękojmia

Reklamacje związane z zamówieniami:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Zgodnie z art. 5561 Kodeksu Cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:

              - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć,

              - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił kupującego,

              - nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,
              - została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

 5.  Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:

  -  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  -  żądać usunięcia wady

  -  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę, dokonując naprawy.

 7. Sprzedający wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Sposób zadośćuczynienia proponuje Sprzedający, ale Kupujący będący konsumentem może zamiast proponowanej przez Sprzedającego naprawy zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać naprawy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową.
 9. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także, wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. Oceniając nadmierność kosztów pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 11. Sprzedający może naprawić wadliwą rzecz tylko raz. Przy kolejnej reklamacji musi zgodzić się na żądanie Kupującego – przykładowo wymianę towaru.  
 12. Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy.
 13. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy, Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres: RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn.
 14. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 15. W przypadku, gdy Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy, usunięcia wady lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, a jeśli tego nie uczyni, żądanie uznaje się za uzasadnione na podstawie art. 5615  kodeksu cywilnego.
 16. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o zauważonej wadzie, a jeśli wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił o wadzie Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@raf-eko.cieszyn.pl.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 22. Sprzedającyo ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie,  jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: biuro@raf-eko.cieszyn.pl.
 4. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://raf-eko.pl/default/politic .
 4. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówień, a jeśli użytkownik wyraził taką zgodę do informowania o aktualnych promocjach na stronie internetowej raf-eko.pl.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://raf-eko.pl/pages/regulamin ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
 6. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na raf-eko.pl należy skontaktować się ze Sprzedającym: biuro@raf-eko.cieszyn.pl tel.: +48 505 086 648 lub  RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ, ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn.
 7. Sklep internetowy raf-eko.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności któregoś z zapisów Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 9. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu raf-eko.pl, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
 10. Sklep raf-eko.pl wykorzystuje cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i identyfikujące go w celu uproszczenia danej operacji. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie gromadzą żadnych danych. Służą wyłącznie do zidentyfikowania osoby odwiedzającej nasz sklep i dostosowania witryny w taki sposób, by jej użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Szczegółowy opis zasady działania plików cookies znaleźć można w polityce prywatności sklepu dostępnej na stronie: http://raf-eko.pl/default/politic.
 11. Dla zamówień składanych w sklepie raf-eko.pl przed 25 grudnia 2014r. stosowane będą postanowienia regulaminu, który obowiązywał do tego dnia. Regulamin ten znaleźć można na stronach sklepu raf-eko.pl. Postanowienia tego regulaminu stosowane będą przykładowo podczas procedury rozpatrywania reklamacji towaru zamówionego w sklepie raf-eko.pl przed 25 grudnia 2014r.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży z uwzględnieniem informacji wymienionych w art. 12.1.ustawy o prawach konsumenta następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail potwierdzenia ze specyfikacją Zamówienia.
 13. Z Ogólnymi Warunkami (regulaminem sprzedaży) zapoznać się można w każdej chwili na stronie: http://raf-eko.pl/pages/regulamin.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo